20161215

IV Concurs escolar Saló del Comic

Data Estel·lar concursal Dijous 20161215

No crec que fer aquestes notícies faci que ens acreditin als salón del comic i del manga de Barcelona però la maginoteca escriu sobre els temes que considera interessants:

A més, que aquí mana el Perrito Piloto i ens ha obligat a posar-lo.

Convocatòria del VI concurs escolar Saló del Còmic 

 

Bases del concurs 

  Quina llàstima que això no existís a l'any 1991...

VI CONCURS ESCOLAR SALÓ DEL CÒMIC L’AVIACIÓ I EL CÒMIC
Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària
ESO
En el marc de la 35a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que
tindrà lloc entre el 30 de març i el 2 d’abril de 2017, FICOMIC, amb la col·laboració
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, convoca el VI
concurs escolar del Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
Enguany, un dels temes centrals del Saló del Còmic és L’aviació i la seva presència
al còmic. Per aquest motiu la temàtica del concurs d’enguany és:
L’aviació i el còmic
El concurs consta de quatre categories (A, B, C, D), d’acord amb els nivells
educatius de l’alumnat participant.
BASES DEL CONCURS
1. Categories i temàtiques
1.1. S’estableixen quatre categories en funció del nivell educatiu:
• Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària.
• Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació primària.
• Categoria C. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.
• Categoria D. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.
1.2. Temàtiques del concurs:
Categories A i B
Hi participen els alumnes de cicle mitjà i superior de primària, als quals es
demana que expliquin una història protagonitzada per avions. S’han d’utilitzar
el format i els recursos narratius del còmic.
Categories C i D
Concursen en aquesta categoria els alumnes d’ESO. Se’ls demana que creïn
una narració original (basada en un fet real o fictícia) centrada en els
precursors de l’aviació. La humanitat sempre ha sentit la necessitat
d’evolucionar i trencar totes les barreres que se li plantejaven i un dels anhels
més desitjats ha estat volar; és per això que es planteja la creació d’un còmic
sobre els inicis de l’aventura de volar. S’han d’utilitzar els recursos narratius
propis del còmic.
1.3. El còmic fet a mà, en color o en blanc i negre, s’ha de trametre escanejat i en
un arxiu PDF (un per alumne) identificat tal com s’especifica en el punt 2.2
d’aquestes bases.
1.4. Els textos dels còmics poden ser en català, occità o en les altres llengües
curriculars.
1.5. Els treballs han de ser individuals i només se’n pot presentar un per
participant.
1.6. L’extensió de les obres presentades serà d’un màxim de 2 pàgines
(preferiblement 2 fulls per una sola cara, per facilitar l’exposició d’originals dels
finalistes), en format DIN A4 (21x29,7cm.).
1.7. Es valoraran el guió, els recursos narratius propis del llenguatge del
còmic, la correcció lingüística, la creativitat i la tècnica del dibuix. També es
valorarà que el contingut del còmic presenti una visió crítica dels possibles
estereotips de gènere i que inclogui valors relacionats amb el respecte a les
persones i a la convivència.
1.8. Les obres que es presentin al concurs han de ser creacions pròpies i inèdites.
1.9. Totes les obres són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de
reproduir les obres dels guanyadors i finalistes durant un any natural a comptar des
del dia 3 d’abril de 2017. Un cop passat aquest període, els drets sobre les obres
seran dels autors.
1.10. Els concursants es responsabilitzen totalment del fet que no es derivin drets a
tercers sobre les obres presentades, així com de totes les reclamacions que es
puguin interposar en relació als drets de les obres.
1.11. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases
i de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.
2. Inscripcions i lliurament dels treballs
Es preveuen dues fases: una d’inscripció al concurs i una altra de lliurament dels
treballs. Per a cadascuna d’aquestes fases s’haurà d’emplenar un formulari en línia
preparat per a la recollida de les dades i treballs.
2.1 Fase d’inscripció
Per participar en el concurs, els docents hauran de formalitzar la inscripció accedint
a la web de l’Impuls de la lectura. El període previst és del 2 de desembre de
2016 al 31 de gener de 2017. Es farà una inscripció per cada grup classe fent
constar el nombre d’alumnes que hi participen. Quan hi participin alumnes de més
d’un grup classe per nivell educatiu es faran tantes inscripcions com grups classe.
2.2. Fase de lliurament dels treballs
Per lliurar els treballs caldrà accedir al formulari en línia que trobaran al portal de
centres del Departament d’Ensenyament, on també trobaran un tutorial per guiar el
procés. S’hauran d’adjuntar els arxius PDF i incloure la relació dels alumnes que hi
participen i els títols dels treballs que presenten. Aquestes dades es podran pujar
des de qualsevol base de dades del centre, sempre que contingui els mateixos
camps que s’han d’emplenar en el formulari. El període de lliurament dels treballs
és de l’1 de febrer a l’1 de març de 2017.
S’hauran de conservar els treballs originals, ja que en cas de resultar finalistes
l’organització els recollirà per poder-los exposar al Saló Internacional del Còmic de
Barcelona, que tindrà lloc entre el 30 de març i el 2 d’abril de 2017.
2.2.1 Identificació dels treballs
En tots els treballs hi ha d’haver una primera pàgina blanca (no compta com a
pàgina de treball) on s’hauran de fer constar les dades d’identificació següents:
● Nom del centre i població
● Categoria (A-D)
● Títol del treball
● Nom i cognoms (cal fer constar els dos cognoms, tret que només en
tinguin un)
● Curs i grup a què pertanyen, d’acord amb la inscripció
● Nom del professor o la professora que ha dirigit el treball
2.2.2 Títols dels fitxers presentats
Els títols dels fitxers dels treballs s’han de formar amb la categoria, el codi de
centre i el primer cognom de l’autor del treball. Exemple:
categoria_codicentre_primercognomautor
Cal tenir en compte que el nom dels fitxers no pot contenir accents, apòstrofs ni
caràcters no inclosos en l’alfabet internacional, com la “ç”. És convenient fer servir
el guió baix ( _ )per unir les paraules.
3. Selecció de finalistes i guanyadors
3.1. El jurat estarà format per membres de FICOMIC, del Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics del Departament d’Ensenyament i de l’ Escola Joso (Centre de
còmic, il·lustració i arts visuals).
3.2. En cada categoria, es triaran dos treballs finalistes i un treball guanyador. En
cas que el jurat ho consideri oportú, també es podran atorgar accèssits o es podrà
declarar deserta la modalitat.
3.3. Cada categoria tindrà els següents premis:
1r premi: Una Nintendo 2DS
2n premi: Un lot de productes de dibuix Sakura
3r premi: Un lot de còmics de les editorials col·laboradores
En les categories C i D s’atorgarà un premi especial que consistirà en un curs a
l’Escola JOSO.
Les obres finalistes s’exposaran dins del marc del Saló del Còmic, l’organització es
farà càrrec de la seva recollida al centre un cop emès el veredicte (entre el 22 i el
23 de març de 2017).
3.4. Els noms dels autors dels treballs finalistes es publicaran el dia 24 de març a la
pàgina web de FICOMIC i a la pàgina web L’impuls de la lectura del Departament
d'Ensenyament. En l’acte de lliurament de premis es farà públic el primer, segon i
tercer premi de cada categoria i el premi especial JOSO.
3.5. Els originals exposats es retornaran per correu als centres a partir del 15
d’abril de 2017.
ACTE PÚBLIC
3.6. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc en el marc del Saló Internacional del
Còmic de Barcelona. Els guanyadors i finalistes tindran 6 invitacions cadascun
perquè hi puguin assistir acompanyats de familiars i representants del centre.
Organitza:
Patrocina:
Per sol·licitar més informació o per fer consultes sobre el contingut de les bases,
us podeu adreçar als correus pedagogia@ficomic.com i sial@xtec.cat