20180112

Concurs escolar Saló del Còmic 2018

Data Estel·lar fifafo Divendres 20180112

Una activitat que tant de bo hagués existit quan anava al col·le... però llavors el Saló del Comic, quan el feien, era per a grans, directament... i, diguem-ho clar: el meu col·le passava de coses guais.

Es tracta del Concurs escolar que organitzen FICOMIC i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El tema és l'ESPORT. És un tema típic de qualsevol redacció però ens serveix per incorporar-lo a la tradicional etiqueta maginotècnica de "Deportes Pegados... en el blog".

Dates del  
36è Saló del Comic 2018: 
 12 i el 15 d’abril de 2018.

Copiem les bases del concurs, les quals també són a Impuls a la Lectura.

VII CONCURS ESCOLAR SALÓ DEL CÒMIC
Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària
ESO

En el marc de la 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que
tindrà lloc entre el 12 i el 15 d’abril de 2018
,
FICOMIC, amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, convoca el VII concurs
escolar del Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
BASES DEL CONCURS
1. Categories i temàtiques
1.1. S’estableixen quatre categories en funció del nivell educatiu:
• Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària.
• Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació primària.
• Categoria C. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.
• Categoria D. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.
1.2. Temàtica del concurs:
L’esport:
crear un còmic on l’esport sigui l’eix central de la història. El relat ha de
ser inventat; els clubs o les institucions que hi apareguin han de ser ficticis i s’han
de ressaltar els valors positius de l’esport (treball en equip, respecte, esforç,
superació, efectes beneficiosos per a la salut...). El guió ha de ser original i s’han
d’utilitzar el format i els recursos narratius del còmic.
1.3. El còmic fet a mà, en color o en blanc i negre, s’ha de trametre escanejat i en
un arxiu PDF (un per alumne) identificat tal com s’especifica en el punt 2.2
d’aquestes bases.
1.4. Els textos dels còmics poden ser en català, occità o en les altres llengües
curriculars.
1.5. Els treballs han de ser individuals i només se’n pot presentar un per
participant.
1.6. L’extensió de les obres presentades serà d’un màxim de 2 pàgines en format
DIN A4 (21x29,7cm.).
1.7. Es valoraran el guió, els recursos narratius propis del llenguatge del
còmic, la correcció lingüística, la creativitat i la tècnica del dibuix. També es
valorarà que el contingut del còmic presenti una visió crítica dels possibles
estereotips de gènere, que realci els valors positius de l’esport i que inclogui valors
relacionats amb el respecte a les persones i a la convivència.
1.8. Les obres que es presentin al concurs han de ser creacions pròpies i inèdites.
1.9. Totes les obres són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de
reproduir les obres dels guanyadors i finalistes durant un any natural a comptar des
del dia 15 d’abril de 2018. Un cop passat aquest període, els drets sobre les obres seran dels autors.
1.10. Els concursants es responsabilitzen totalment del fet que no es derivin drets a tercers sobre les obres presentades, així com de totes les reclamacions que es puguin interposar en relació als drets d’autoria.
1.11. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.
2. Inscripcions i lliurament dels treballs
Es preveuen dues fases: una d’inscripció al concurs i una altra de lliurament dels treballs.
2.1 Fase d’inscripció
Per participar en el concurs, els docents hauran de formalitzar la inscripció accedint al formulari en línia. El període previst és del 9 al 31 de gener de 2018. Es farà una inscripció per cada grup classe fent constar el nombre d’alumnes que hi participen. Quan hi participin alumnes de més d’un grup classe per nivell educatiu es faran tantes inscripcions com grups classe.
2.2. Fase de lliurament dels treballs
Per lliurar els treballs caldrà accedir a una base de dades creada a la plataforma Odissea [sense cobrar, l'enllaç us el poso de gratix]. S’enviarà l’enllaç d’aquesta base de dades al correu electrònic de contacte que es faciliti a la inscripció, un cop finalitzat el període. També s’enviarà un tutorial per guiar el procés, una pàgina per completar amb les dades de cada treball i una pàgina on incloure la llista d’alumnes i els títols dels treballs. S’hauran d’adjuntar els arxius PDF.
Per cada inscripció feta caldrà adjuntar una capeta comprimida que contingui un arxiu PDF per cada treball presentat i un arxiu PDF amb la llista de tots els treballs. El període de lliurament dels treballs és de l’1 de febrer al 7 de març de 2018.
S’hauran de conservar els treballs originals.
2.2.1 Identificació dels treballs
En tots els treballs hi ha d’haver una primera pàgina (no compta com a pàgina de treball i es rebrà per correu electrònic) on s’hauran de fer constar les dades d’identificació següents:
Nom del centre i població
Categoria (A-D)
Títol del treball
Nom i cognoms (cal fer constar els dos cognoms, tret que només en tinguin un)
Curs i grup a què pertanyen, d’acord amb la inscripció
Nom del professor o la professora que ha dirigit el treball
2.2.2 Títols dels fitxers presentats
Els títols dels fitxers dels treballs s’han de formar amb la categoria, el codi de
centre i el primer cognom de l’autor del treball. Exemple:
categoria_codicentre_primercognomautor
Cal tenir en compte que el nom dels fitxers no pot contenir accents, apòstrofs ni
caràcters no inclosos en l’alfabet internacional, com la “ç”. És convenient fer servir
el guió baix ( _ ) per unir les paraules.
3. Selecció de finalistes i guanyadors
3.1. El jurat estarà format per membres de FICOMIC, del Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics del Departament d’Ensenyament i de l’ Escola Joso (Centre de
còmic, il·lustració i arts visuals).
3.2. En cada categoria, es triaran dos treballs finalistes i un treball guanyador. En
cas que el jurat ho consideri oportú, també es podran atorgar accèssits o es podrà
declarar deserta la modalitat.
3.3. Cada categoria tindrà els següents premis:
1r premi: Un curs d’estiu a l’Escola Joso
2n premi: Un lot de productes de dibuix Sakura
3r premi: Un lot de còmics de les editorials col·laboradores
Les obres finalistes s’exposaran dins del marc del Saló del Còmic.
3.4. Els noms dels autors dels treballs finalistes es publicaran el dia 6 d’abril a la
pàgina web de FICOMIC i a la pàgina web L’impuls de la lectura del Departament
d'Ensenyament. En l’acte de lliurament de premis es farà públic el primer, segon i
tercer premi de cada categoria.
ACTE PÚBLIC
3.5. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc en el marc del Saló Internacional del
Còmic de Barcelona. S’avisarà als centres finalistes a partir del dia 6 d’abril.
Els guanyadors i finalistes tindran 6 invitacions cadascun perquè hi puguin assistir
acompanyats de familiars i representants del centre.
AVANTATGES AL SALÓ DEL CÒMIC
4. Els centres que hagin participat en la present edició del concurs tindran unes
condicions econòmiques especials si decideixen participar en les activitats que
s’organitzen per als centres educatius dins del marc del Saló del Còmic 2018.
Per sol·licitar més informació o per fer consultes sobre el contingut de les bases,
us podeu adreçar a pedagogia@ficomic.com o sial@xtec.cat
Organitza:
  • FICOMIC
  • Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya
Patrocina:
  • Escola Joso
  • Sakura
  • Norma Editorial
  • Panini Comics
  • Planeta Cómic
  • ecc
  • Ediciones La Cúpukla
  • Ediciones B
Nota final: és ben clar que som conscient que lliurar aquesta informació no serveix per obtenir punts per acreditar-se al Saló del Comic, com s'ha demostrat amb escreix durant segles.